13
ژانویه

ساخت رولیک فلزی در کارخانه رول برتر

ساخت رولیک فلزی در کارخانه رول برتر

این سفارش مربوط به کارخانه فرآوری می باشد که رولیک آن در کارخانه رول برتر آماده گردیده